Algemene voorwaarden Tennis for You

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 1.
1.1 Tennis for You biedt tennistrainingen en tennislessen aan op recreatief en prestatief niveau. Daarnaast geeft Tennis for You adviezen met betrekking tot de verenigingsorganisatie.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor:

  • – zij die via de bij Tennis for You aangesloten verenigingen, of rechtstreeks bij Tennis for You te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Tennis for You.
  • – de verenigingen die aan Tennis for You te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van van de trainings- en/of lesmogelijkheden danwel adviezen op het gebied van verenigings-organisatie.

 

Inschrijfbepalingen

 

Artikel 2.
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de vereniging waar de training gegeven wordt. Indien de training op een andere plaats (tennishal) gegeven wordt is dit niet van toepassing.

Artikel 3.
Inschrijvingen is mogelijk via het inschrijfformulier en/of door in te schrijven via de website. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk indien er ruimte is in een lesschema van een trainer én er, naar het oordeel van de trainers van Tennis for You, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

Artikel 4.
De standaard lestijden zijn:
-Een lestijd van 60 minuten bestaat uit 50 minuten effectief  les van de trainer en 10 minuten voor warming-up en inspelen.
-Een lestijd van 45 minuten bestaat uit 40 minuten effectief  les van de trainer en 5 minuten voor warming-up en inspelen.
-Een lestijd van 30 minuten bestaat uit 25 minuten effectief  les van de trainer en 5 minuten voor warming-up en inspelen.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven op, in overleg met de trainers van Tennis for You, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen).

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de tennislessen, en bij aanvang is het verschuldigde bedrag te allen tijde verschuldigd.

 

Afwezigheid / vervallen van lessen 

Artikel 7.
Tennis for You streeft ernaar om alle lessen te geven. Indien dit door overmacht (weersomstandigheden, planning) niet mogelijk is, treed de VNT regeling in werking:
De eerste uitvalles word ingehaald (bij jeugd wordt deze les vervangen door een theorieles), de tweede uitvalles komt te vervallen, de 3e uitvalles wordt ingehaald. Overige lessen vervallen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer met geldige KNLTB-licentie óf
  2. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 9.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 11.
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 12.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is kan de trainer deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

Artikel 13.
De deelnemers behouden het recht op deze trainingen en/of lessen gedurende de volledige periode waarvoor is opgegeven, te weten:
– Zomerperiode 1 April t/m 30 September
– Winterperiode 1 Oktober t/m 31 Maart
Na deze periode waarvoor is opgegeven komen de lessen te vervallen, zonder dat sprake zal zijn van restitutie van trainings- en of lesgelden.

Artikel 14.
Tennis for You behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de deelnemers de toegang aan de trainingen en/of lessen te ontzeggen.

 

Kwaliteit 

 

Artikel 15.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 16.
De trainers bij Tennis for You zullen naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen.
Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld.

 

Betalingen

Artikel 17.
Tennis for You behoudt zich het recht voor om de trainings- en/of lesgelden tussentijds te verhogen wanneer de economische ontwikkelingen, gewijzigde levensstandaard of belastingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 18.
Betalingen geschieden per bankoverschrijving of automatische incasso.

Artikel 19.
Alle betalingen geschieden op een door Tennis for You aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten in verband met de betalingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de deelnemers.

Artikel 20.
Indien door de deelnemers een machtiging voor automatische incasso is verleend, wordt het trainings- en/of lesgeld (rond de zesentwintigste van de maand) voorafgaande aan de nieuwe maand afgeschreven, tenzij partijen zijn overeengekomen dat het gehele lesgeld voorafgaande aan de te volgen trainingscyclus  betaald dient te zijn. Het lesgeld wordt vervangen door een overeengekomen vergoeding.

Artikel 21.
Restitutie van betaling van trainings- en/of lesgeld is nimmer mogelijk.

 

Niet tijdige betaling

 

Artikel 22.
Bij niet tijdige betaling zijn de deelnemers, onverminderd het onderstaande, een bedrag van € 5,- verschuldigd aan administratiekosten voor elke verzonden herinneringsnota.

Artikel 23.
Bij niet tijdige betaling zijn de deelnemers van rechtswege in verzuim en zijn deze, zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 3% over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum. Een gedeelte van de maand geldt daarbij als gehele maand.

Artikel 24.
De deelnemers zijn voorts bij niet tijdige betaling alle bijkomende buitengerechtelijke en preprocessuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% met een minimum van € 50,-.

Artikel 25.
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de oudste openstaande bedragen.

 

Slotbepalingen

Artikel 26.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 16.

Artikel 27.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld.

Artikel 28.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennis for You en de tennistrainer kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 29.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennis for You.

×

Hallo!

Start hier een chat via WhatsApp of stuur een email naar info@tennisforyou.nl

× Hallo, kan ik je helpen?